آلوچه

 
 
 

آلوچه لیوانی مهتاب

مخلوط سیب با آلبالو-آلوچه-انار
آلوچه و آلبالوچه خالص

 
 

آلبالو وکیوم نیلوفر

آلبالوچه پوپکآلبالو وکیوم بهار 
 

آلوچه نسترن و یاسمن

آلوچه وکیوم ساینا- میترا